Hồng trà Gia Thịnh Phát thượng hạng 1kg (date 13/11/2022)

112,000